The news is by your side.
Browsing Tag

ژباړه

ژباړه څه ته وايي؟

ژباړه په پښتو کې ( د ژبې د اړولو ) له ترکیبه جوړه ده. په ترکیب کې یې چې دوې کلمې یو ځای کیږي، نو د روان او اسانه تلفظ لپاره یې تر منځ بېواک غږونه چې مخرجونه یې نېږدې وي او تلفظ سختوي لوییږي.…